SEEH Subsidie 2022

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE

Investeringssubsidie duurzame energie

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VVE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en). In 2021 en 2022 is er voor de SEEH voor VVE € 31,496 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 1 miljoen voor het energieadvies, MJOP en procesbegeleiding.

Belangrijkste punten op een rij

Uitsluitingen zijn:

 • Commercieel vastgoed binnen de VVE (zoals winkels of kantoren)
 • Het verbouwen van scholen of kantoren tot woningen (zogenoemde “transformatie”)
 • Het opsplitsen van één woonhuis in meerdere appartementen
 • Nieuwbouw

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Een energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiervoor heeft u het advies, een factuur en betalingsbewijs nodig;
 • Energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’. Voor beide geldt dat de isolatiewerkzaamheden pas mogen starten ná het indienen van de subsidieaanvraag.

Deze subsidie interessant?

Voorwaarden

Wilt u als Vereniging van Eigenaars (VVE), woonvereniging of wooncoöperatie energiebesparende isolatiemaatregelen treffen voor uw woningen (inclusief huurwoningen)? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Hieronder leest u de voorwaarden hiervoor.

Als u meerdere gebouwen heeft, vraagt u per gebouw subsidie aan. Heeft u al SEEH-subsidie ontvangen voor uw gebouw? Dan is het per 1 september 2020 ook mogelijk om een 2e subsidie aan te vragen voor minimaal 2 andere maatregelen die u heeft getroffen voor het gebouw of de woningen.

 

Koopwoningen

 • U bent een vereniging waarin zich minstens 1 koopwoning bevindt waarvan de eigenaar ook de bewoner is. De eigenaars én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • De eigenaars én bewoners zijn lid van de vereniging en hebben maar één woning als hoofdverblijf.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bouwbedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit doen zij volledig, naar waarheid en leesbaar. Meer over dit formulier leest u in de volgende paragraaf.
 • De energiebesparende (isolatie)maatregelen zijn binnen 12 maanden na de beschikking uitgevoerd. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
 • U mag de isolatie van de bestaande thermische schil van de woning/het gebouw combineren met een uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Deze nieuwbouwdelen zijn echter uitgesloten van de subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen vanaf € 25.000 krijgt de vereniging een voorschot van 50%. De resterende 50% betalen wij bij de vaststelling uit na uitvoering van de werkzaamheden. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO in 1 keer uit.
 • U vraagt eerst subsidie aan voordat u start met de uitvoering van de gekozen maatregelen. U mag na het indienen van uw aanvraag al starten met de uitvoering van de maatregelen, maar u heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking (het besluit over uw aanvraag) van ons ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.
 • Bij bijzondere omstandigheden kunnen wij één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Onderbouw uw aanvraag tot uitstel wel goed en vraag dit aan via eb@rvo.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.
 • Heeft u een wijziging of aanvulling op uw aanvraag? Mailt u deze dan zo snel mogelijk door naar eb@rvo.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.
 
Huurwoningen
 • Bent u een vereniging met verhuurders? Dan moet de vereniging voldoen aan de Europese staatsteunregels voordat u SEEH-subsidie aanvraagt.
  Elke eigenaar die officieel een (of meerdere) woning(en) verhuurt, moet een verklaring invullen voor de staatssteun: Verklaring staatssteunkaders. Als vereniging voegt u alle ingevulde verklaringen bij de aanvraag toe. U maakt in het aanvraagformulier, in overleg met de verhuurders, een keuze tussen de De-minimisverklaring voor alle verhuurders of de AGVV verklaring (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) voor alle verhuurders. Leest u goed de toelichting in het formulier door, zodat u een juiste keuze kunt maken. Dit geldt voor de gehele aanvraag.
 • Energiebesparende maatregelen waarvoor al subsidie is ontvangen vanuit bijvoorbeeld de regelingen Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) of de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) komen niet meer in aanmerking voor de SEEH-subsidie

 

Uitvoerdersformulier

 • Voor de aanvraag van de subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen, aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket, heeft u een uitvoerdersformulier nodig. Er bestaan 2 varianten hiervan, beide kunt u hieronder downloaden.
 • Worden de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bedrijf een uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bouwbedrijf uitvoert.
 • Op het uitvoerdersformulier beschrijven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig hoeveel m2 of stuks van de (aanvullende) energiebesparende isolatiemaatregelen zij gaan realiseren. Ook geven zij op dit formulier aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
 • U als aanvrager zorgt ervoor dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen.

Deze subsidie interessant?